یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

همایش روز بسیج کارمندی با عنوان " تدبیر ، خدمت ، مجاهدت " - شهریور 97

همایش روز بسیج کارمندی با عنوان " تدبیر ، خدمت ، مجاهدت " - شهریور 97

.