همایش روز بسیج کارمندی با عنوان " تدبیر ، خدمت ، مجاهدت " - شهریور 97

همایش روز بسیج کارمندی با عنوان " تدبیر ، خدمت ، مجاهدت " - شهریور 97

.