مراسم زیارت حضرت رسول (ص) از بعید به میزبانی پایگاه شهید عاقلی نژاد شهرداری منطقه دو

مراسم زیارت حضرت رسول (ص) از بعید به میزبانی پایگاه شهید عاقلی نژاد شهرداری منطقه دو

.