كوهپيمايي بسيج به مناسبت روز زمين پاك همراه با پاكسازي كوهستان به ميزباني پايگاه شهيداسلامي سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد