حضورفرماندهان رده های تابعه حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری یزد در دوره آموزشی فرماندهان رده های مقاومت بسیج کارمندی - مرداد 97

حضورفرماندهان رده های تابعه حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری یزد در دوره آموزشی فرماندهان رده های مقاومت بسیج کارمندی - مرداد 97

.