برگزاری نمایشگاه چشم فتنه به مناسبت 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در کریدور ورودی شهرداری مرکز

برگزاری نمایشگاه چشم فتنه به مناسبت 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در کریدور ورودی شهرداری مرکز

.